ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
RESPIMAT® ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ